Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης


H ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους. Το συμβόλαιο αυτό δεν καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη του ασφαλιζόμενου.