ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 αναβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως η αναβληθήσα συνέλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 η ώρα 16:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα εξετάσει και εγκρίνει τα ακόλουθα ψηφίσματα – (α) Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2022 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, (β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων και όσων διορίστηκαν μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση, (γ) καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας, (δ) διορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της αμοιβής τους, (ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2023 και όλες οι πληροφορίες για την Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2023

Σύνδεση

Εγγραφή