Αναζήτηση
Close this search box.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21/09/23

H ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2022

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών.

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

  1. Επανεκλογή Μελών ΔΣ

Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κα. Στάλω Κουμίδου και ο κ. Αντρέας Τυλλής, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

Οι κ.κ. Μάριος Κυριάκου, Ηλίας Δημητρίου, Τυλλής Κυριακος και Μάριος Λουκαΐδης διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

  1. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνουν οι ίδιες και σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας ως ακολούθως:

  • Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Εκτελεστικού Διευθυντή, αμείβεται με 10.000 Ευρώ ετησίως.
  • Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 20.000 Ευρώ ετησίως
  • Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως.
  • Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.
  1. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας

 

Σύνδεση

Εγγραφή