ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021
  2. Επανεκλέγηκαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων
  4. Διορισμός Ελεγκτών

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή