ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 η ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ημερίσια Διάταξη

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2022 περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022∙

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων∙

3. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας∙

4. Διορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της αμοιβής τους∙

5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και όλες οι πληροφορίες (Ημερομηνία Καταγραφής, Δικαιώματα Μελών, Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου), καθώς και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο και η Ετήσια Έκθεση 2022 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας

Την επίσημη ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή