ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα γίνει την Τετάρτη, την 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας.
Διορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης καθώς και το πληρεξούσιο έγγραφο είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή