ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ΄ θα γίνει την Τετάρτη, την 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων και όσων διορίστηκαν μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας.
Διορισμός Ελεγκτών κκ. PWC και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πληροφόρηση σχετικά με τα πιο πάνω προτεινόμενα ψηφίσματα, βιογραφικά των υποψηφίων για εκλογή ή / και επανεκλογή συμβούλων και άλλη πληροφόρηση αναγράφετε με λεπτομέρεια στην Ετήσια Έκθεση 2020 της Εταιρείας. Η Ετήσια Έκθεση 2020 δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας αλλά αντίτυπα με το πλήρες κείμενο της διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. Επίσης το πλήρες κείμενο της είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy) το οποίο μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ. Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης 2020 θα είναι διαθέσιμος κατά την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στον χώρο διεξαγωγής της για όσους θα παραστούν σε αυτήν.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης καθώς και το πληρεξούσιο έγγραφο είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή