Ανακοινώσεις Χρηματιστηρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του στις 30 Μαρτίου 2023 εξέτασε μεταξύ άλλων και ενέκρινε τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τα ακόλουθα για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης, την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ως τα συνημμένα.

2. Καθόρισε τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν τα δεδομένα αποφάσισε να μην εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος.

Τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022 μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Την Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για το έτος 2022 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») θα συνεδριάσει στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μμ για να εξετάσει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και να καθορίσει ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση εδώ.

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ ανακοινώνει την Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Την  κατάσταση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ ανακοινώνει την Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Την  κατάσταση μπορείτε να την βρείτε εδώ.
Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021
  2. Επανεκλέγηκαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων
  4. Διορισμός Ελεγκτών
Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.
Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 αναβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως η αναβληθήσα συνέλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 η ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ άλλων, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων του πλήρους κειμένου των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γρίβα Διγενή 46, Μέγαρο Κόσμος, 1080 Λευκωσία).

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Τα επίσημα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου της Εταιρείας μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 17:00 στη Λευκωσία για να εξέτασει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2022.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Αυτούσια η επιστολή εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα γίνει την Τετάρτη, την 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης καθώς και το πληρεξούσιο έγγραφο είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά την συνεδρίαση του στις 30 Μαρτίου 2022 εξέτασε μεταξύ άλλων και ενέκρινε τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Για την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας πατήστε εδώ.

Το αρχείο ESEF (European Single Electronic Format) μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») θα συνεδριάσει στις 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μμ για να εξετάσει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και να καθορίσει ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2021 και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτούσια την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της ετήσιας γενικής συνέλευσης  που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 η ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία.

Αυτούσια την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22ης Σεπτεμβρίου 2021 αναβλήθηκε.

Η αναβληθήσα συνέλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 η ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία.

Αυτούσια την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 17:00 στη Λευκωσία για να εξέτασει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2021.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή